VILKÅR FOR BESKYTTELSE AV PERSONLIGE DATA

 

>> Formålet med denne prosedyren:

THEA Nordic AB respekterer nettstedets brukerrelaterte opplysninger og overholder lovgivningen som beskytter dine personopplysninger (særlig Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om den frie strømmen av slike data.

THEA Nordic AB har introdusert denne prosedyren for å informere deg om sin praksis med hensyn til innsamling, bruk og offentliggjøring av dine personlige data som du måtte trenge å gi under besøket på nettstedet vårt.

Vennligst vær sikker på at du fullt ut aksepterer disse personvernreglene før du bruker eller gir informasjon på nettstedet.

Du godtar og forstår betingelsene i denne personvernreglene ved bruk av nettstedet.

 

>> Informasjon gitt frivillig av brukerne:

Personlig informasjon betyr all informasjon som gjør det mulig å kontakte deg eller identifisere deg.

Personlig informasjon er nødvendig for å kunne få tilgang til informasjonen som vises og ytterligere informasjon om nettsiden.

Når du får tilgang til noe verktøy eller en interaktiv tjeneste, må du frivillig gi den ønskede informasjonen.

Vi vil bruke dine personlige opplysninger i samsvar med disse personvernreglene.

 

>> Bruk og offentliggjøring av dine personlige opplysninger:

Hvis du oppgir personlig informasjon som navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer eller annen personlig informasjon, samtykker du i at vi kan kontakte deg for å svare på forespørselen din og om nødvendig tilby tjenester eller informasjon som vi tror kan være interessant for deg («beregnet formål»). Du kan imidlertid fravike denne tjenesten når som helst.

THEA Nordic AB vil benytte alle personopplysninger som er gitt i samsvar med det tiltenkte formål.

 

>> Sikkerhet og kvalitet på informasjonen:

Vi har tatt forholdsregler for å beskytte personlige opplysninger du har oppgitt på denne nettsiden, og som vi har brukt i samsvar med personvernreglene.

I tillegg til tekniske forholdsregler, bruker vi også fysiske kontroller og prosedyrer for å beskytte dine personlige opplysninger.

Dessverre kan vi ikke garantere fullstendig sikkerhet i tilfeller der tredjeparter forsøker å omgå våre sikkerhetsforanstaltninger eller avskjære Internett-sendinger.

 

>> Registrering på webserveren og IP-adressene:

Nettstedet holder oversikt over brukeropplysningene dine, for eksempel kildenavn, dato og klokkeslett fra når siden ble lastet ned (f.eks. din IP-adresse og domenenavnet ditt, henviser til nettsiden (hvis noen) og andre innstillinger (f.eks. søkekriterier) som er i nettadressen din (Internett-adresse).

Vi bruker disse dataene til å bedre forstå og bestemme hvilke deler av nettstedet som brukerne foretrekker (f.eks. basert på antall besøk på disse sidene).

Denne informasjonen er gitt i en arkivmappe og brukes av THEA Nordic AB i sine statistiske rapporter.

 

>> Lovens anvendelse:

Vi må kanskje behøve å gi personopplysninger til rettshåndhevende organer, domstoler eller myndigheter. THEA Nordic AB vil samarbeide og svare på slike henvendelser i samsvar med loven og vil treffe hensiktsmessige tiltak for å sikre at etterspørselen forstår den sensitive karakter av personopplysningene den mottar.

Vi herved uttrykkelig forbeholder oss retten til å samarbeide med rettshåndhevende myndigheter.

 

>> Tilgang, korreksjon og annen informasjon:

Du har rett til å få tilgang til, rette eller slette dine personlige opplysninger ved å sende en e-post til privacy.nordic@theapharma.com eller til Thea Nordic AB, Storgatan 55, 703 63 Örebro.

Hvis du vil slette din konto fra vår database eller hvis du ikke lenger ønsker å motta informasjon fra oss, eller du trenger mer informasjon om personvernreglene, vennligst send oss en e-post til privacy.nordic@theapharma.com, eller brev til Thea Nordic, Storgatan 55, 70363 Örebro.

Informasjon om behandling av dine personopplysninger innenfor rammeverket for håndtering av uønskede medisinske hendelser relatert til våre produkter – versjon av 08. november 2021

Personopplysningene som innhentes i forbindelse med din bivirkningsmelding behandles av Théa Nordic AB (heretter omalt som «Théa») og moderselskapet Laboratoires Théa S.A.S., databehandlingsansvarlig, i den hensikt å forebygge, overvåke, evaluere og håndtere uønskede medisinske hendelser relatert til våre produkter.
I denne forbindelse er vi forpliktet til å beskytte konfidensialiteten og sikkerheten til personopplysninger som innhentes under vilkårene definert nedenfor.

Dersom du melder en bivirkning på vegne av en person utsatt for nevnte bivirkning, er det ditt ansvar å gi vedkommende følgende informasjon og bekrefte til oss at den har blitt gitt på riktig måte.

Hva er personopplysninger? Hvilke opplysninger innhentes?

Personopplysninger er alle opplysninger som gjelder en identifisert eller identifiserbar person som kan identifiseres direkte eller indirekte. Som del av innhentingen av uønskede medisinske hendelser vil vi mer spesifikt behandle melderens identitetsopplysninger samt helseopplysninger fra personen som er utsatt for bivirkningen.
Personopplysningene vi innhenter er begrenset til det som er strengt nødvendig for å vurdere den uønskede medisinske hendelsen:

 • Om personen som er utsatt for bivirkningen: fødselsdato, kjønn, vekt, høyde, helseopplysninger, andre opplysninger nødvendige for å vurdere bivirkningen (f.eks. risikofaktorer som røyking, alkohol- eller legemiddelbruk);
 • Om melderen: etternavn, fornavn, postadresse, telefonnummer, e-postadresse, opplysninger om melderen er helsepersonell og hans/hennes spesialitet, om melderen er i slekt med pasienten, om melderen er medlem av en godkjent organisasjon, om melderen tilhører en helsemyndighet, etc.
  Melderens kontaktopplysninger er nødvendige for å kunne kontakte ham/henne for å få et tilfredsstillende kvalitetsnivå og komplett informasjon om den rapporterte uønskede medisinske hendelsen.

Vær oppmerksom på at dersom melderen også er personen som er utsatt for bivirkningen, medfører dette at konfidensialiteten til hans/hennes identitet oppheves.

Hvorfor innhenter vi disse personopplysningene og på hvilket grunnlag?

Innhenting av disse personopplysningene er nødvendig for å håndtere meldingen og skal muliggjøre:

 • innhenting, registrering, analyse, overvåkning, dokumentering, overføring og oppbevaring av opplysninger relatert til alle uønskede medisinske hendelser;
 • håndtering av kontakt med personen som meldte den uønskede medisinske hendelsen eller helsepersonell som kan bli intervjuet for å innhente opplysninger om den rapporterte uønskede medisinske hendelsen.
  Grunnlaget for denne behandlingen er etterlevelse av de juridiske forpliktelsene vi er pålagt gjennom juridiske og regulatoriske forskrifter for helseovervåkning.

Hvor lenge oppbevares disse opplysningene?

Disse personopplysningene vil bli oppbevart i den regulatoriske perioden som gjelder for hver overvåkning og i maksimalt sytti år fra den dato legemidlet, enheten eller produktet ble trukket fra markedet. I alle tilfeller vil vi kun oppbevare disse personopplysningene så lenge det er nødvendig for å oppnå formålene vi har innhentet dem til, inkludert å oppfylle alle juridiske eller rapporteringsforpliktelser.

Hvem har tilgang til disse personopplysningene?

Mottakerne av opplysningene er som følger:

 • Autorisert personell hos Théa Nordic;
 • Databehandlere som arbeider på vegne av og under ansvar av Théa Nordic eller moderselskapet Laboratoires Théa S.A.S. innenfor grensene for deres forpliktelser og under vilkårene definert av underleverandørers kontrakt;
 • Autorisert personell hos Laboratoires Théa S.A.S. som driver den globale legemiddelovervåkningsdatabasen, og som Théa Nordic videresender meldingen til;
 • Helsepersonell involvert i pasientovervåkning og helsepersonell eller annet personell som kan gi ytterligere støtte;
 • Myndigheter ansvarlige for evaluering av et legemiddel, en enhet eller et produkt;
 • Kompetent nasjonal eller utenlandsk helsemyndighet med ansvar for overvåkning relatert til deres forpliktelser, som Théa Nordic og Laboratoires Théa S.A.S. er pålagt å rapportere opplysninger relatert til uønskede medisinske hendelser til. Avhengig av situasjonen kan ett tilfelle rapporteres til flere av verdens helsemyndigheter;
 • Tredjeparter, hvis legemiddel, enhet eller produkt kan være implisert;

Disse rapportene omfatter opplysninger om den uønskede medisinske hendelsen og en begrenset mengde personopplysninger som beskrevet ovenfor.

Overføring av personopplysningenr

Vi kan overføre indirekte identifiserbare personopplysninger til kompetente myndigheter utenfor den Europeiske Union som del av en juridisk forpliktelse til å rapportere til de kompetente myndighetene. For å overføre disse personopplysningene med et tilstrekkelige nivå av beskyttelse, har vi iverksatt relevante tiltak for å garantere at disse personopplysningene behandles i henhold til og i samsvar med den Europeiske Unionens personvernlover. Dersom du ønsker å få informasjon om disse garantiene, kan du kontakte oss ved å følge prosedyren beskrevet nedenfor «Hvordan utøve dine rettigheter».

Dine rettigheter med hensyn til dine personopplysninger

Melderen og personen som er utsatt for bivirkningen har flere rettigheter med hensyn til behandlingen av sine personopplysninger. Dette omfatter følgende rettigheter:
Tilgang: du har rett til tilgang til dine personopplysninger.
Korrigering: du har rett til å be om korrigering av ufullstendige eller unøyaktige personopplysninger som vi har om deg.
Restriksjon: du har rett til å be oss avvente behandlingen av visse personopplysninger om deg, spesielt dersom du ønsker at vi skal fastslå deres nøyaktighet.
Bruk av personopplysninger etter din død: du har rett til å gi instruksjoner om bruken av dine personopplysninger etter din død.
Du har også rett til å sende inn en klage til personvernmyndighetene.
Behandlingene av dine personopplysninger skyldes er etterlevelse av våre juridiske forpliktelser som følger av juridiske og regulatoriske forskrifter for helseovervåkning, som du ikke har rett til å slette, rett til å motsette deg eller rett til overføring av dine opplysninger.

Hvordan utøve dine rettigheter

Dersom du har spørsmål om behandlingen av dine personopplysninger eller dersom du ønsker å utøve noen av rettighetene nevnt ovenfor, kan du kontakte oss på e-post: Privacy.nordic@theapharma.com eller postadresse: Théa Nordic AB, Storgatan 55, 70363 Örebro, Sverige. For mer informasjon kan du også kontakte personvernmyndighetene, Datatilsynet, som du kan sende en klage til.

 

Informasjon om behandling av dine personopplysninger innenfor rammeverket for håndtering av din kvalitetsreklamasjon – versjon av 08. november 2021

Personopplysningene som innhentes på det tidspunktet du sender inn reklamasjonen behandles av Théa Nordic AB og moderselskapet Laboratoires Théa SAS, databehandlingsansvarlig, i den hensikt å håndtere din reklamasjon vedrørende kvaliteten på våre produkter.

I denne forbindelse er vi forpliktet til å beskytte konfidensialiteten og sikkerheten til personopplysninger som innhentes under vilkårene definert nedenfor.

Hva er personopplysninger? Hvilke personopplysninger innhentes?

Personopplysninger er alle opplysninger som gjelder en person og som gjør det mulig å identifisere eller reidentifisere ham/henne, direkte eller indirekte.

Som del av behandlingen av din reklamasjon vedrørende kvaliteten på våre produkter, innhenter vi:

 • opplysninger relatert til din reklamasjon og det aktuelle produktet for å utføre våre undersøkelser;
 • opplysninger som gjør at vi kan kontakte deg igjen for å be om ytterligere informasjon eller for å informere deg om at din reklamasjon behandles (for eksempel fornavn og etternavn, telefonnummer eller e-postadresse).

Hvorfor innhenter vi disse personopplysningene og på hvilket grunnlag?

Innhenting av disse personopplysningene er nødvendig for å analysere reklamasjonen din, for å utføre våre undersøkelser og holde deg oppdatert om behandlingen av reklamasjonen.
Grunnlaget for denne behandlingen er etterlevelse av de juridiske forpliktelsene vi er pålagt gjennom forskrifter og bestepraksis gjeldende for vår sektor.

Hvem har tilgang til dine personopplysninger?

Mottakerne av opplysninger som innhentes er autorisert personell hos Théa Nordic AB, Laboratoires Théa SAS samt eventuelle rettmessig autoriserte underleverandører, slik som tilvirkningsstedene dersom det blir nødvendig for utførte undersøkelser.
Dine opplysninger kan også bli sendt til kompetente myndigheter dersom det foreligger en folkehelserisiko eller dersom det er nødvendig å utstede en tilbakekalling av batcher.

Hvor lenge oppbevares dine opplysninger?

Dine opplysninger vil bli oppbevart i gjeldende lovmessige periode etter mottak av din reklamasjon.

Dine rettigheter med hensyn til dine personopplysninger

Du har, under de vilkår og begrensninger som følger av forskrifter, rett til tilgang, korrigering, sletting og overføring av dine opplysninger, samt rett til å motsette deg eller be om begrensninger i håndteringen.

Hvordan utøve dine rettigheter

Dersom du har spørsmål om behandlingen av dine personopplysninger eller dersom du ønsker å utøve noen av rettighetene nevnt ovenfor, kan du kontakte oss på e-post: Privacy.nordic@theapharma.com eller postadresse: Théa Nordic AB, Storgatan 55, 70363 Örebro, Sverige.
For mer informasjon kan du også besøke nettsiden til personvernmyndighetene, Datatilsynet, hvor du kan registrere en klage.

 

Informasjon om behandling av dine personopplysninger innenfor rammeverket for håndtering av din forespørsel om medisinsk informasjon – versjon av 08. november 2021

Personopplysningene som innhentes på det tidspunktet du sender inn din forespørsel om medisinsk informasjon behandles av Théa Nordic AB og moderselskapet Laboratoires Théa SAS, databehandlingsansvarlig, i den hensikt å besvare din forspørsel.

I denne forbindelse er vi forpliktet til å beskytte konfidensialiteten og sikkerheten til personopplysninger som innhentes under vilkårene definert nedenfor.

Hva er personopplysninger? Hvilke personopplysninger innhentes?

Personopplysninger er alle opplysninger som gjelder en person og som gjør det mulig å identifisere eller reidentifisere ham/henne, direkte eller indirekte.

Innenfor rammeverket for håndtering av forespørsler om medisinsk informasjon, innhenter vi:

 • opplysninger relatert til din forespørsel for å behandle den og gi deg en tilbakemelding;
 • opplysninger som gjør at vi kan kontakte deg for å gi deg et svar på din forespørsel (for eksempel telefonnummer eller e-postadresse).

Hvorfor innhenter vi disse personopplysningene og på hvilket grunnlag?

Innhenting av disse personopplysningene er nødvendig for å analysere din forespørsel og gi deg en tilbakemelding.
Grunnlaget for denne behandlingen er etterlevelse av de juridiske forpliktelsene vi er pålagt gjennom forskrifter og bestepraksis gjeldende for vår sektor.

Hvem har tilgang til dine personopplysninger?

Mottakerne av opplysninger som innhentes er autorisert personell hos Théa Nordic AB samt eventuelle rettmessig autoriserte underleverandører.
Din forespørsel kan også bli sendt til autorisert personell hos Laboratoires Théa S.A.S. i et anonymisert format. Så i slike tilfeller deles ikke din identitet.

Hvor lenge oppbevares dine opplysninger?

Dine opplysninger vil bli oppbevart den tiden det tar å besvare din forespørsel og deretter i to år etter at din forespørsel har blitt besvart.

Dine rettigheter med hensyn til dine personopplysninger

Du har, under de vilkår og begrensninger som følger av forskrifter, rett til tilgang, korrigering, sletting og overføring av dine opplysninger, samt rett til å motsette deg eller be om begrensninger i håndteringen.

Hvordan utøve dine rettigheter

Dersom du har spørsmål om behandlingen av dine personopplysninger eller dersom du ønsker å utøve noen av rettighetene nevnt ovenfor, kan du kontakte oss på e-post: Privacy.nordic@theapharma.com eller postadresse: Théa Nordic AB, Storgatan 55, 70363 Örebro, Sverige.
For mer informasjon kan du også besøke nettsiden til personvernmyndighetene, Datatilsynet, hvor du kan registrere en klage.